تنها با خدا

 

آدم هر چقدر به خدا نزدیک می شه بیشتر تنها می شه اما کمتر  احساس تنهایی می کنه ،
 
تنهایی هم مثل همه حس هایی که یه انسان داره زاییده نیازهای او هست و کسی که خدا

رو داره دیگه به  هیچکس نیاز نداره؛ پس تنها می شه... و از تنهاییش لذت می بره.


خدایا لذت تنهایی رو به من بچشون اما نگذار از تو تنها باشم.

خدایا نگذار در تند باد زندگی دچار غفلت بشم حتی برای یک لحظه  .

خدایا به ما ایمانی بده تا با اون به خوشبختی برسیم و بفهمیم که تو ما را در سختی ها

آفریدی و تویی که پاداش بندگانت رو تضمین کردی؛

وقتی که پای پیمان بستن باشه چه کسی وفادار از تو و وقتی پای پاداش دادن باشه چه

کسی با سخاوت تر از تو.

 

/ 7 نظر / 23 بازدید
زهره

کریما! گرفتار آن دردم که تو درمان آنی بنده ی آن ثنایم که تو سزای آنی من در تو چه دانم؟ تو دانی! تو آنی که گفتی من آنم! آنی.

زهره

آرمان

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای/ فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد/ سلام امیدوارم که هرگز خدا رو از دست ندی. همیشه پاک باشی.

ن...

خط آخر باوفادارتر از تو رو باوفادار ازتو نوشتی زیبا بود